ឱកាសការងារ

ចូលរួមជាផ្នែកមួយរបស់យើង ដើម្បីបង្កើតអ្វីដែលប្លែកថ្មី!

ខាមប៊ូចាយ៉ាមានបំណងផ្ដល់ឱកាសការងារសម្រាប់បុគ្គលគ្រប់រូប។ យើងតែងតែស្វាគមន៍បុគ្គលដែលមានការបណ្ដុះស្មារតីខ្ពស់ដើម្បីចូលរួមជាមួយក្រុមការងារវ័យក្មេងរបស់យើង មានភាពច្នៃប្រតិដ្ឋ​ ស្វាហាប់ រួសរាយរាក់ទាក់ និងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ដើម្បីលើកកម្ពស់សហគមន៍ឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរ។ អ្នកនឹងទទួលបានបរិយាកាសការងារដែលមានភាពស្វាគមន៍ ជិតស្និទ្ធ និងក្រុមការងារដែលមានភាពមោះមុតក្នុងការបង្កើតការរចនាប្រកបដោយគុណភាព។

ដាក់ពាក្យ និងស្វែងយល់បន្ថែមពីមុខតំណែងការងារដែលយើងកំពុងស្វែងរក!