ការបង្កើតបរិវេនដែលមានការរចនាយ៉ាងគិតគូរហ្មត់ចត់សម្រាប់ជីវភាពរស់នៅបែបទំនើប និងស៊ីវីល័យក្នុងតំបន់

Landscape image of the atrium with harsh shadow casted on the wall outside of the 2nd floor front bedroom.

ខាមប៊ូចាយ៉ា គឺជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យ និងជីរភាពរស់នៅបែបប៊ូទិកដែលទើបនឹងបង្កើតឡើង មានទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញ។

Image of the facade of a Kambujaya Residences unit under construction covered with a green scaffolding.

ស្មារតីខាមប៊ូចាយ៉ា

ដើម្បីបង្កើតនូវបទពិសោធន៍ខាមប៊ូចាយ៉ា យើងរិះរកគំនិត និងអ្វីដែលយើងពេញចិត្តចំពោះគេហដ្ឋាន។ តើគេហដ្ឋានបែបណាដែលសក្ដិសមជាលំនៅឋានដ៏មនោរម្យសម្រាប់យើង? ចុះចំណែកមិត្តភក្តិ និងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងវិញ តើអ្វីខ្លះដែលមានតម្លៃបំផុតចំពោះពួកគាត់? ហើយតើពួកគាត់កំពុងស្វែងរក និងខ្វះខាតអ្វីខ្លះ? យើងខិតខំស្វែងរកចម្លើយសម្រាប់សំណួរដ៏សំខាន់ទាំងនេះ ដើម្បីបង្កើតមជ្ឈដ្ឋានដែលឆ្លើយតបទៅនឹងគោលការណ៍សំខាន់ៗ និងចាំបាច់។

Aerial image of the original Kambujaya Residences site with every color desaturated but shades of green.

ដំណើររឿងរបស់ខាមប៊ូចាយ៉ា

ខាមប៊ូចាយ៉ាបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃការកើនឡើងចំនួនប្រជាជនដែលមានជីវភាពរស់នៅកម្រិតមធ្យម និងកំពុងស្វែករកជីវភាពរស់នៅដែលរួមបញ្ចូលធម្មជាតិ មានគុណភាពខ្ពស់ និងមានការរចនាហ្មត់ចត់។ យើងមានគោលបំណងក្នុងការផ្ដល់ជូននូវលំនៅឋាន ដែលជួយបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សជាមួយនឹងធម្មជាតិ។

Top down image of a coffee table with a chess board on top at the Kambujaya Residences mockup house courtyard.

គោលបំណងរបស់យើង

យើងមានបំណងបង្កើតទីធ្លាដែលលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ និងលំនៅឋានដែលមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាត មានមុខងារច្បាស់លាស់ និងឆ្លើយតបទៅនឹងបរិស្ថានដែលនៅជុំវិញ៕

បណ្តុំនៃផ្ទះវីឡាកូនកាត់ចំនួន ១៥ខ្នង ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដ៏ខៀវស្រងាត់នៃផ្នែកខាងកើតរាជធានីភ្នំពេញ។

A landscape image of the facade of  the Kambujaya Residences mock-up house taken at dusk.
Facade
A landscape image of the furnished living room at the Kambujaya Residences mock-up house.
Living Room
A landscape image of the courtyard with landscaping in planter boxes at the Kambujaya Residences mock-up house.
Courtyard
A landscape image of the furnished kitchen and dining room at the Kambujaya Residences mock-up house.
Kitchen
A landscape image of the atrium with ferns hanging from the juliette balconies of each floor at the Kambujaya Residences mock-up house.
Atrium
A landscape image of the master bedroom with a walk-in closet at the Kambujaya Residences.
Master Bedroom
A landscape image of the master's ensuite at the Kambujaya Residences mock-up house.
Ensuite
A landscape image of the empty lounge room at the Kambujaya Residences mock-up house.
Lounge
A landscape image of the second floor walkway with the skylight at the Kambujaya Residences mock-up house.
Walkway + Skylight

ព័ត៌មានថ្មីៗពីយើង

At Kambujaya, we believe design and architecture are powerful tools to uplift our daily lives.