ព័ត៌មានលម្អិតសំខាន់ៗ

អត្ថបទអំណាន និងអត្ថបទមានការបណ្ដុះគំនិតពីការអភិវឌ្ឍន៍អចនលទ្រព្យ សំណង់ និងស្ថាបត្យកម្ម។

Landscape image of model's hand typing on Apple keyboard.